സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

 

മുഖ്യമന്ത്രി

മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്,

സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ നം. 0471-2333241

ഫാക്സ് 0471-2333489 

www.keralacm.gov.in

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി

 

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി,

റൂം നമ്പർ. 388

മെയിൻ ബ്ലോക്ക്,

സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ നം. 0471-2517380, 0471-2335462

 

 


 

 
Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON