വകുപ്പ്

ഫോൺ നമ്പറുകൾ

പട്ടികജാതി വികസനം

2369607,

ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ

2471896

ടൂറിസം ഡയറക്ടറേറ്റ്

2560425, 2326579, 2321132

സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റിക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ

2447620, 9447234140

ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്

2529326, 2529323

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവ്വീസസ്

2519229, 2519237,

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ

2320821, 9446557059

ലേബർ കമ്മീഷണറേറ്റ്

2331457

ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് (ആർ.എം.ഐ.എസ് സെൽ)

2325705

ഗവൺമെന്റ് അനലറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി

2472192

ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ

 2321447,(Ext) 260,261

ഇറിഗേഷൻ ചീഫ് എൻജിനിയർ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)

2325705, 9446885252

കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ്  റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്

2317781

വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് സെൽ, പ്ലാനിംഗ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

2544590

ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ്

2445799

ഡയറക്ടർ ഓഫ് അർബൻ അഫയേഴ്സ്

2320493

രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്

2331136, 2331891

ചീഫ് എൻജിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി (ബി & എൽ.ഡബ്ല്യൂ)

2322946

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്

2304348

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ

2304094

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആന്റ് കൊമേഴ്സ്

2302774, 9249402510

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബന്ററി

2303683

കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ സപ്ലൈസ്

2322863

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹാന്റ്ലൂം ആന്റ് ടെക്സ്റ്റയിൽസ്

2302892

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്

2321280, 2321053

സ്റ്റേറ്റ് ടി.ബി.ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ

2471544

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ

2324601

ചീഫ് എൻജിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ (ഐ.ഡി.ആർ.ബി)

2305760, 2305706

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ

2306040,(a)2346508

സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ആന്റ് ഫാമിലി വെൽഫേയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

2324301

എപ്പിഡെമിയോളജി സെന്റർ

2476962

കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്

2515555

സെൻട്രൽ പ്ലാൻ മോണിറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ്, പ്ലാനിംഗ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

2333363, 2336540

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കോളജീയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

2303107

പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം

2303229

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ്

2323960

കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ടാക്സസ്

2324827

സ്റ്റേറ്റ് ലാന്റ് യൂസ് ബോർഡ്

2307830

  

 

 

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON