താലൂക്ക് ആഫിസ്കളുടെ മേൽവിലാസം

 

ജില്ലാ

ഓഫീസ്

മേൽവിലാസം

ഫോൺ നം

ഇമെയിൽ

തിരുവനന്തപുരം

ടി.എസ്.ഒ, 

തിരുവനന്തപുരം

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, വേങ്ങൽ ബിൽഡിംഗ്, കേശവദാസപുരം,   തിരുവനന്തപുരം-4  

0471-2530142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, നെയ്യാറ്റിൻകര

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് നെയ്യാറ്റിൻകര, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, നെയ്യാറ്റിൻകര

0471-2223412

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, നെടുമങ്ങാട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് നെടുമങ്ങാട്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, റവന്യൂ ടവർ, അഞ്ചാം നില, നെടുമങ്ങാട്

0471-2802172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ചിറയിൻകീഴ്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ചിറയിൻകീഴ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കച്ചേരി ജംഗ്ഷൻ, ആറ്റിങ്ങൽ

0470-2622012

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കൊല്ലം

ടി.എസ്.ഒ, കൊല്ലം

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കൊല്ലം, ശ്രീരശ്മി, നിയർ തേവളളി, മാർക്കറ്റ്,കൊല്ലം

0474-2799975

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കൊട്ടാരക്കര

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കൊട്ടാരക്കര, ഇൻഡസ് മോട്ടോർസ് ബിൽഡിംഗ്, നിയർ എൻ.എസ്.എസ്. താലൂക്ക് യൂണിയൻ ആഫീസ്, കൊട്ടാരക്കര

0474-2450308

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, പുനലൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് പത്തനാപുരം, രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പുനലൂർ

0475-2220866

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കരുനാഗപ്പളളി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കരുനാഗപ്പളളി,  രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കരുനാഗപ്പളളി

0476-2620515

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ശാസ്താംകോട്ട

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കുന്നത്തൂർ, പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ്, ശാസ്താംകോട്ട

0476-2830207

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

പത്തനംതിട്ട

ടി.എസ്.ഒ, കോഴഞ്ചേരി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കോഴഞ്ചേരി, ജെസ്സി ടവർ, ഒന്നാം നില, പത്തനംതിട്ട, 689645

0468-2220214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, അടൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് അടൂർ, റവന്യൂ ടവർ, നാലാം നില, അടൂർ,691523

04734-227062

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, തിരുവല്ല

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് തിരുവല്ല, റവന്യൂ ടവർ, നാലാം നില, തിരുവല്ല, 689542

0469-2630010

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, മല്ലപ്പളളി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് മല്ലപ്പളളി, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മൂന്നാം നില, 689585

0469-2680077

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, റാന്നി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് റാന്നി, കുത്തുക്കല്ലുങ്കൽ പടി, റാന്നി, 689673

04735-224250

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ആലപ്പുഴ

ടി.എസ്.ഒ, ചേർത്തല

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ചേർത്തല, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചേർത്തല, 688524

0478-2812072

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, അമ്പലപ്പുഴ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് അമ്പലപ്പുഴ,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തത്തംപ്പളളി.പി.ഒ, ആലപ്പുഴ, 688013

0477-2251035

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കുട്ടനാട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കുട്ടനാട്, ചമ്പക്കുളം.പി.ഒ, കുട്ടനാട് 688505

0477-2705911

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ചെങ്ങന്നൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ചെങ്ങന്നൂർ,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ,  689121

0479-2453553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, മാവേലിക്കര

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് മാവേലിക്കര, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മാവേലിക്കര, 690101

0479-2344330

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കാർത്തികപ്പളളി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കാർത്തികപ്പളളി, ഹരിപ്പാട്.പി.ഒ, കാർത്തികപ്പളളി, 690514

0479-2404788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കോട്ടയം

ടി.എസ്.ഒ, കോട്ടയം

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കോട്ടയം, മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, കോട്ടയം, 686001

0481-2300068

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ചങ്ങനാശ്ശേരി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി, റവന്യൂ ടവർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി, 686101

0481-2410069

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, വൈക്കം

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് വൈക്കം, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, വൈക്കം, 686141

04829-214038

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, മീനച്ചിൽ, പാല

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് മീനച്ചിൽ,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മീനച്ചിൽ, 686575

04822-210069

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കാഞ്ഞിരപ്പളളി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കാഞ്ഞിരപ്പളളി, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാഞ്ഞിരപ്പളളി, 686507

04828-201069

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഇടുക്കി

ടി.എസ്.ഒ, പീരുമേട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് പീരുമേട്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പീരുമേട്.പി.ഒ, 685531

04869-232155

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, തൊടുപുഴ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് തൊടുപുഴ, മൂന്നാം നില, ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക്,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തൊടുപുഴ.പി.ഒ, 685584.

04862-220047

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കട്ടപ്പന

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ഉടുമ്പഞ്ചോല, കലയത്തിനാൽ ബിൽഡിംഗ്, കട്ടപ്പന.പി.ഒ, ഉടുമ്പഞ്ചോല, 685508

04868-250035

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, മൂന്നാർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ദേവികുളം, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.ബിൽഡിംഗ്, മൂന്നാർ.പി.ഒ, 685612

04865-230068

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എറണാകുളം

ടി.എസ്.ഒ, കൊച്ചി / വൈപ്പിൻ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കൊച്ചി, വൈപ്പിൻ ബസ് സ്റ്റാന്റ് ബിൽഡിംഗ്, അഴീക്കൽ.പി.ഒ,   682 508.

0484-2502050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കനയന്നൂർ / കാക്കനാട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കനയന്നൂർ,  സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മൂന്നാം നില, കാക്കനാട്, 682 030.

0484-2427706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കോതമംഗലം

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കോതമംഗലം, റവന്യൂ ടവർ, നാലാം നില, കോതമംഗലം,             686 691.

0485-2822335

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കുന്നത്തുനാട് / പെരുമ്പാവൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കുന്നത്തുനാട്, നിയർ ഗവ:ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ, പെരുമ്പാവൂർ, 683 542.

0484-2594539

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, മൂവാറ്റുപുഴ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് മൂവാറ്റുപുഴ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മുടവൂർ.പി.ഒ, മൂവാറ്റുപുഴ, 686 669

0485-2810054

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ആലുവ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ആലുവ, മഹാത്മാ ഗാന്ധി ടൗൺ ഹാൾ (ബിഹൈന്റ്), ആലുവ,            683 101

0484-2620239

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, നോർത്ത് പറവൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് പറവൂർ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, നോർത്ത് പറവൂർ, 683 513.

0484-2440266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

തൃശ്ശൂർ

ടി.എസ്.ഒ, തൃശ്ശൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ്, തൃശ്ശൂർ,  സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ, 680003

0487-2361260

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ, 680664

0480-2803320

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് മുകുന്ദപുരം, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശ്ശൂർ, 680125

0480-2820385

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, തലപ്പളളി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് തലപ്പിളളി, വടക്കൻചേരി, നിയർ പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ്, 680582

04884-232235

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ചാവക്കാട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ചാവക്കാട്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചാവക്കാട്, തൃശ്ശൂർ 680506

0487-2501445

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

പാലക്കാട്

ടി.എസ്.ഒ, പാലക്കാട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് പാലക്കാട്, റിയാസ് കോംപ്ലക്സ്, ഗോ ഡൗൺ സ്ട്രീറ്റ് ബിഗ് ബസാർ, പാലക്കാട്, 678014

0491-2500466

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ആലത്തൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ആലത്തൂർ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, സ്വാതി ജംഗ്ഷൻ,  ആലത്തൂർ, 678541

04922-222933

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ചിറ്റൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ചിറ്റൂർ, ചിറ്റൂർ, പാലക്കാട്, 678101

04923-221184

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, ഒറ്റപ്പാലം

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ഒറ്റപ്പാലം, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ്, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്, 679101

0466-2244421

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, മണ്ണാർക്കാട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് മണ്ണാർക്കാട്,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മണ്ണാർക്കാട്,  പാലക്കാട്, 678582

04924-222231

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

മലപ്പുറം

ടി.എസ്.ഒ, മഞ്ചേരി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ഏറനാട്, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,മഞ്ചേരി, 676 321

0483-2760156

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, പെരിന്തൽമണ്ണ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് പെരിന്തൽമണ്ണ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പെരിന്തൽമണ്ണ,  679 322

04933-226633

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, പൊന്നാനി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് പൊന്നാനി, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പൊന്നാനി നഗരം, 679 583

0494-2666033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, തിരൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് തിരൂർ, അമർനാഥ് കോംപ്ലക്സ്, ഏഴൂർ റോഡ്, തിരൂർ, 676 101

0494-2433700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കോഴിക്കോട്

ടി.എസ്.ഒ, കോഴിക്കോട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കോഴിക്കോട്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ, കോഴിക്കോട്, 673020.

0495-2379933

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കൊയിലാണ്ടി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കൊയിലാണ്ടി, ഫാസില ബിൽഡിംഗ്,  കൊയിലാണ്ടി, 
Pin-673305

0496-2622233

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, വടകര

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് വടകര, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,  വടകര, 673101

0496-2518833

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വയനാട്

ടി.എസ്.ഒ, കൽപ്പെറ്റ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് വൈത്തിരി, നിയർ മാരിയമ്മൻ ടെമ്പിൾ, ഓൾഡ് മാർക്കറ്റ്, മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ്, കൽപ്പറ്റ, 673121

04936-203133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, മാനന്തവാടി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് മാനന്തവാടി,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,  മാനന്തവാടി,  670645

04935-240388

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് സുൽത്താൻബത്തേരി, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,  സുൽത്താൻബത്തേരി, 673592

04936-220663

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കണ്ണൂർ

ടി.എസ്.ഒ, തളിപ്പറമ്പാ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് തളിപ്പറമ്പ, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, രണ്ടാം നില, തളിപ്പറമ്പ, 670141

0460-2202323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കണ്ണൂർ

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കണ്ണൂർ, ഐശ്വര്യ കോംപ്ലക്സ്, യോഗശാല റോഡ്, കണ്ണൂർ, 670001

0497-2703405

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, തലശ്ശേരി

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് തലശ്ശേരി,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അഞ്ചാം നില, തലശ്ശേരി,  തലശ്ശേരി.പി.ഒ,  670101

0490-2320200

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കാസർഗോഡ്

ടി.എസ്.ഒ, കാസർഗോഡ്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് കാസർഗോഡ്, താലൂക്ക് ആഫീസ് കോമ്പൗണ്ട്, നിയർ മല്ലികാർജ്ജുന ടെമ്പിൾ, കാസർഗോഡ് .പി.ഒ,  671121

04994-222353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ടി.എസ്.ഒ, കാഞ്ഞങ്ങാട്

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസ് ഹോസ്ദുർഗ്, റബർ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, രാംനഗർ റോഡ്, കോട്ടച്ചേരി, കാഞ്ഞങ്ങാട്.പി.ഒ, 671315

0467-2204686

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

ടി.എസ്.ഒ - താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ്

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON