ജില്ലാ ആഫീസ് (&എസ്)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഫോൺ

ഇമെയിൽ

മേൽവിലാസം

തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ.അനീഷ് കുമാർ ബി

0471 - 2533727

ddtvm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, വേങ്ങൽ ബിൽഡിംഗ്, കേശവദാസപുരം, തിരുവനന്തപുരം-4  

 

ecostattvm[at]gmail[dot]com

കൊല്ലം

ശ്രീ.വിജയ കുമാർ .വി 

0474 - 2793418

ddklm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, കൊല്ലം, രണ്ടാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊല്ലം

 

ecostatklm[at]gmail[dot]com

പത്തനംതിട്ട

ശ്രീമതി.പി.കെ.ശാലിനി

0468 - 2322748

ddptm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, നാലാം നില, പത്തനംതിട്ട,689645

 

ecostatptm[at]gmail[dot]com

ആലപ്പുഴ

 ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലാം 

0477 - 2252312

ddalp[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലപ്പുഴ, 688001

 

ecostatalp[at]gmail[dot]com

കോട്ടയം

ശ്രീമതി.മേരി ജോർജ്

0481 - 2562073

ddktm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, കോട്ടയം,സെന്റ്.ആന്റണീസ് കോംപ്ലക്സ്,നാഗമ്പടം, കോട്ടയം, 686001

 

ecostatktm[at]gmail[dot]com

ഇടുക്കി

ശ്രീ. പി. കെ. അജിത് കുമാർ 

0486 - 2232256

ddidk[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, ഇടുക്കി, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, കയിലിമല പി.ഒ.,പൈനാവ് 685603

 

ecostatidk[at]gmail[dot]com

എറണാകുളം

ശ്രീമതി.സിൻസിമോൾ ആന്റണി

0484 - 2422533

ddekm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, എറണാകുളം, പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, മൂന്നാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്, 682 030.

 

ecostatekm[at]gmail[dot]com

തൃശ്ശൂർ

ശ്രീ.ഷോജൻ.എ.പി.

0487 - 2361339

ddtsr[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, തൃശ്ശൂർ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ, 680003

 

ecostattsr[at]gmail[dot]com

പാലക്കാട്

ശ്രീമതി.സിനി കാസ്സിം 

0491 - 2505106

ddpkd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, പാലക്കാട്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട്, 678001

 

ecostatpkd[at]gmail[dot]com

മലപ്പുറം

ശ്രീമതി.ധന്യ.എ

0483 - 2734939

ddmlp[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, മലപ്പുറം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ബി 2 ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം, 676 505

 

ecostatmlp[at]gmail[dot]com

കോഴിക്കോട്

ശ്രീ.വി.രാജേഷ് 

0495 - 2370343

ddkkd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ, കോഴിക്കോട്, 673020.

 

ecostatkzh[at]gmail[dot]com

വയനാട്

ശ്രീമതി.ഷീന.പി 

0493 - 6202633

ddwyd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, വയനാട്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്, വയനാട്, 673122

 

ecostatwyd[at]gmail[dot]com

കണ്ണൂർ

ശ്രീ.ഇ.വി.പ്രേമരാജൻ

0497 - 2700405

ddknr[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, കണ്ണൂർ, അഡീഷണൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,  ഒന്നാം നില, കണ്ണൂർ, 670002

 

ecostatknr[at]gmail[dot]com

കാസർഗോഡ്

ശ്രീ. അഭിനേഷ്. എസ്. എസ്. 

04994 - 256474

ddksd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, കാസർഗോഡ്, ഡി.പി.സി.സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, വിദ്യാനഗർ.പി.ഒ, കാസർഗോഡ്, 671123

 

ecostatksd[at]gmail[dot]com

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON