സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിലെ മുൻ ഡയറക്ടർമാർ 

ക്രമനം

മുൻ ഡയറക്ടർമാർമാരുടെ പേര്

കാലഘട്ടം

മുതൽ

വരെ

1

ഡോ.യു.എസ്.നായർ

01-09-1954

15-09-1957

2

ശ്രീ.എസ്.ബി.സെൻ 

11-05-1959

24-10-1959

3

ശ്രീ.പി.കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 

01-08-1963

27-05-1972

4

ശ്രീ.എൻ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ  നായർ 

27-05-1972

30-06-1977

5

ശ്രീ.പി.എ.നായർ 

21-07-1978

30-04-1982

6

ഡോ.ആർ.എസ്.കുറുപ്പ് 

01-05-1982

28-02-1983

7

ഡോ.കെ.രാമവർമ്മ 

01-03-1983

30-04-1984

8

ശ്രീ.എൻ.ജോർജ് ജോൺ 

01-05-1984

30-09-1986

9

ശ്രീ.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ

01-10-1986

31-03-1989

10

ശ്രീമതി.പി.എൽ.ശ്രീദേവി അമ്മ 

01-04-1989

30-06-1990

11

ശ്രീ.ജി.സോമശേഖരൻ നായർ

01-07-1990

31-07-1991

12

ശ്രീമതി. എസ്.രത്നാഭായി അമ്മാൾ 

01-08-1991

30-11-1992

13

ശ്രീ.കെ.അച്ചുതൻ 

01-12-1992

28-02-1993

14

ഡോ.എം.കുട്ടപ്പൻ 

01-03-1993

31-03-1996

15

ശ്രീമതി.സി.സൈനബ 

01-04-1996

31-07-1996

16

ശ്രീ.യു.തോമസ് സ്ലീബ 

01-08-1996

31-05-2000

17

ശ്രീ.എ.മീരാ സാഹിബ്

01-06-2000

31-05-2003

18

ശ്രീ.എം.ആർ.ബാലകൃഷ്ണൻ

01-06-2003

31-03-2010

19

ശ്രീ. വി രാമചന്ദ്രൻ

01-04-2010

31-03-2020

20

ശ്രീ. ബാബു പി.വി.

01-04-2020

30-09-2021

 

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON