ഡയറക്ടറേറ്റ്  

ഡയറക്ടർ 

 ശ്രീ.സജീവ്.പി.പി

0471-2305318 (O)

0471-2305317 (Fax)

 0471-2438232

9447115318

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dgdir[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

   

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

 ശ്രീമതി.സി.എസ്.ലതാകുമാരി 

ജനറൽ

0471-2304711 (O)

 

ecostataddlg[at]gmail[dot]com

addlg[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീ.പി.ഡി.സന്തോഷ്‌കുമാർ 

സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം 

0471-2306039

ecostataddlsi[at]gmail[dot]com

addlsi[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 

സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആഫീസർ

ശ്രീ. നിപുൺ ജോസഫ്

ജീവനക്കാര്യം, അക്കൗണ്ടസ്, ബഡ്ജറ്റ്

 0471-2303935

saoao[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 

 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ.രജത്. ജി .എസ് .

ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് 

0471-2307419
ecostatearas[at]gmail[dot]com

jdearas[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 

ശ്രീ.രജത്. ജി .എസ് .

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സെൻസസ്(i/c)

 

ecostatagc[at]gmail[dot]com

jdagc[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 ശ്രീ..ടി.പി. വിനോദൻ

പ്ലാനിംഗ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആന്റ് കോ-ഓർഡിനേഷൻ

 

0471-2307419

ecostatplg[at]gmail[dot]com

 ശ്രീ.മനോജ്.എം

സർവ്വെ ആന്റ് ഡിസൈൻ

ecostatsdd[at]gmail[dot]com

jdsad[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീമതി ഹലീമബീഗം.കെ 

 പ്രൈസസ്  

  0471-2307419

 ecostataddlpri[at]gmail[dot]com

 addlpri[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ / നോസോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീ.ഷിബുകുമാർ.ഡി.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ

0471-2983023

ecostatcomp[at]gmail[dot]com

ddit[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീമതി.രശ്മി.സി.പി

എം.സി.സി.ഡി

0471-2305552

ecostatnos[at]gmail[dot]com

mccdkerala[at]gmail[dot]com

ddmccd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 ശ്രീ.സി.മാധവൻ

വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

0471-2305552

ecostatvs[at]gmail[dot]com

ddvs[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീ.പ്രീത്.വി.എസ് 

 ഡിഡി ഇവാലുവേഷൻ

0471-2305552

ddcoc[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ecostatcc[at]gmail[dot]com

ശ്രീമതി.ദീപ.എസ്.എ

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സെൻസസ്

0471-2305552

ecostatagc[at]gmail[dot]com

 

 

ഡിവിഷൻ/സെക്ഷൻ

ഫോൺ

ഇ-മെയിൽ

അക്കൗണ്ട്സ്

സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (അക്കൗണ്ട്സ്)

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (അക്കൗണ്ട്സ്)

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (ജീവനക്കാര്യം)

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ - I (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ - II (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)

0471-2303404

 

 

 

ബഡ്ജറ്റ്

സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (ബഡ്ജറ്റ് )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കാർഷിക സെൻസസ് 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (കാർഷിക സെൻസസ്  )

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (കാർഷിക സെൻസസ്  )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ആനുവൽ സർവ്വെ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (എ.എസ്.ഐ  )

റിസർച്ച് ആഫീസർ  (എ.എസ്.ഐ  )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ബി.എസ്.എൽ.എൽ.ഡി

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവിഷൻ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (കമ്പ്യൂട്ടർ )

കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർവൈസർ (കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗം )

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  (കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗം )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ഇ.എ.ആർ.എ.എസ്

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് )

റിസർച്ച് ആഫീസർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് )

റിസർച്ച് ആഫീസർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് )

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് -ഏര്യ)

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ)

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് സാമ്പിൾ ചെക്ക്)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്

സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഇവാലുവേഷൻ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇവാലുവേഷൻ )

റിസർച്ച് ആഫീസർ (ഇവാലുവേഷൻ )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഫെയർ കോപ്പി

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ജനറൽ സെക്ഷൻ

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്ട്രങ്തനിം സെക്ഷൻ

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഇ൯ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ർ  ആന്റ് ഇ൯വിയോർൺമെന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആഫീസർ (&ഇഎസ് )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഐ.ഐ.പി

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഐ.ഐ.പി )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ലേബർ ആന്റ് ഹൗസിംഗ്

റിസർച്ച് ആഫീസർ (ലേബർ &ഹൗസിംഗ് )

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ലേബർ &ഹൗസിംഗ് )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എം.സി.സി.ഡി

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എം.ഐ.പ്രൈസ്

റീജിയണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (എം.ഐ.പ്രൈസ്)

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (എം.ഐ.പ്രൈസ്)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

എൻ.എസ്.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (എൻ.എസ്.എസ് )  

റിസർച്ച് ആഫീസർ (എൻ.എസ്.എസ് )  

സീനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർവൈസർ (എൻ.എസ്.എസ് )  

സ്ക്രൂട്ടിണി ആഫീസർ  (എൻ.എസ്.എസ് )  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

പ്ലാനിംഗ്  &  പബ്ലിക്കേഷൻ

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ് )  

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  (പബ്ലിക്കേഷൻ )

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

പ്രൈസ്

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (പ്രൈസ്)  

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ  (പ്രൈസ്)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ (പ്രൈസ്)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ (പ്രൈസ്/കെ.എസ്.എസ്.എസ്.പി)  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സർവ്വെ &ഡിസൈൻ

 

റിസർച്ച് ആഫീസർ (എസ് &ഡി)  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സാസാ

റിസർച്ച് ആഫീസർ (സാസാ)  

 

 

സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ  (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ  –I (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ  -II (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ -III (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ -IV (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വിജിലൻസ്

 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  (വിജിലൻസ് )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

റീജിയണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)   അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ  (വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  /  കെ.എസ്.എസ്.എസ്.പി)   

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON