മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡി.ഇ.എസ്

 

ക്രമ നമ്പർ

സംസ്ഥാനം /

 കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം

വിലാസം

(15/12/2014 തീയതിയിൽ)

ആഫീസർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ

ഫോൺ നമ്പർ

ഇ-മെയിൽ വിലാസം

1.

ആന്ദ്രപ്രദേശ്

ഡയറക്ടർ,സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഗവ:ഓഫ്   ആന്ദ്രപ്രദേശ്, കൈരതാബാദ്, പോസ്റ്റ് ബാഗ് നം.5, ഹൈദരാബാദ് 500004

Off.:-(040)23317191, 23314818, 23367036

Fax. :-040-23307459

ddmurthy@yahoo.co.in

2.

അരുണാചൽ പ്രദേശ്

ഡയറക്ടർ,സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഗവ:ഓഫ്   അരുണാചൽ പ്രദേശ്, പി.ഒ. ആർ.കെ.മിഷൻ,

ഇറ്റാനഗർ - 791113

Off.:-0360-2203968, 2211214, 2212030

Fax:-(0360)2203944

apecostat@rediffmail.com

apecostat@gmail.com

 hagemope@gmail.com

3.

ആസം

ഡയറക്ടർ,സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഗവ:ഓഫ്    ആസം, ജവഹർ നഗർ, ബെൽടോള, ഗുവാഹട്ടി - 781028

Off.:-(0361)2265264

Fax :-0361-2264001

directorstatistics@yahoo.co.in

pranjalbhatta20@yahoo.com

4.

ബീഹാർ

ഡയറക്ടർ,സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഗവ:ഓഫ്     ബീഹാർ, എം/3, എ-ഇസഡ് ആഫീസേഴ്സ് ഫ്ലാറ്റ്, ന്യൂ പുനൈചക്, പാറ്റ്ന  800023

Off.:-.0612-2215035

Fax:- 0612-2215359

des.bih-mospi@nic.in

dir-stat-bih@nic.in

5.

ചത്തീസ് ഗഡ്

കമ്മീഷണർ കം ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, കൗസല്യ ഭവൻ, ബൈറോൺ ബസാർ, റായ്പൂർ-492001,  ചത്തീസ് ഗഡ്

Tele.:-0771-4270317

Fax:07712422627

amitabha0807@yahoo.com

deshq.cg@gmail.com

6.

ഗോവ

ഡയറക്ടർ,   ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് & ഇവാലുവേഷൻ,  ഗവ:ഓഫ്      ഗോവ, ജുണ്ട അനെക്സ്, മൂന്നാം നില, ലിഫ്റ്റ്  IV, പനജി - 403001

Off.:-0832-2225983

Fax.:-(0832)2424250

Secretariat:-2419425

stateincome-dpse.goa@nic.in

des.goa-mospi@nic.in

7.

ഗുജറാത്ത്

ഡയറക്ടർ,സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഗവ:ഓഫ്      ഗുജറാത്ത്, സെക്ടർ - 18, ഗാന്ധിനഗർ  382009

Off.:-079-23252930, 23252671, 23252701, 23252702

Fax:- 079-23252980

Dir.:-079-23252857

direcostat@gujarat.gov.in

des.gj-mospi@nic.in

8.

ഹരിയാന

ഡയറക്ടർ,സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, ഗവ:ഓഫ്     ഹരിയാന, യോജന ഭവൻ, ബെയ്സ് നം.21-28, സെക്ടർ-4, പഞ്ച്കുല  134112, ഹരിയാന

Off.:-0172-2706047

Fax.;-                         2560139

esa@hry.nic.in

des.hry-mospi@nic.in

9.

ഹിമാചൽ

പ്രദേശ്

ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, ഗവ:ഓഫ്      ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, 38,എസ്.ഡി.എ.കോംപ്ലക്സ്, കുശുംപ്തി, സിംല-171009

Off.:- 2626302,2626205, 06, 41

Fax:-0177-2626302

ecostat-hp@nic.in

pradeep.chauhan945@rediffmail.com

10.

ജമ്മു& കാഷ്മീർ

മെയ്-ഒക്ടോബർ

നവംബർ-ഏപ്രിൽ

ഡയറക്ടർ ജനറൽ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഗവ:ഓഫ്       ജമ്മു & കാഷ്മീർ, എസ്.ഡി.എ.കോളനി, ബെമിന, ശ്രീനഗർ - 190001 ക്യാമ്പ് ആഫീസ്, ജനിപുര, അശോക് വിഹാർ, ജമ്മു

Off.:-2490092

Srinagar

Fax/Off.:-0194- 2493376

Fax. 0194-2490092

Jammu

Off.:-0191-2538907, 2531481, 2531731

Fax.:-2538907

desjk@yahoo.com

des.jk-mospi@nic.in

11.

ഝാർഘണ്ഡ്

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, എൻജിനീയേഴ്സ് ഹോസ്റ്റൽ, ഗോൽചക്കർ, ദുർവറാഞ്ചി 834004,   ഝാർഘണ്ഡ്

Tel/Fax:-0651-

2400877

Off.:-0651-2401807

dsejharkhand@gmail.com

12.

കർണാടക

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, എക്സ്-ഒഫിഷിയോ,

സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സെൻസസ് കമ്മീഷണർ & ചീഫ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ബർത്ത് & ഡെത്ത്,  ഗവ:ഓഫ് കർണാടക, മൾട്ടിസ്റ്റോറീട് ബിൽഡിംഗ്, ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ വീഥി, ബാഗ്ലൂർ - 560001     

Off.080-22253758

Fax 080-22353826

des_dir@kar.nic.in

des.ka-mospi@nic.i

des_dir@mail.kar.nic.n

13.

കേരള

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഗവ:ഓഫ് കേരള, വികാസ് ഭവൻ. പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695033, കേരള

Off.:- 2305318, 2306039

Fax:-(0471)2305318, 2333115

ecostatdir@gmail.com

des.ker-mospi@nic.in

14.

മധ്യപ്രദേശ്

കമ്മീഷണർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,  ഗവ:ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ്, വിന്ദ്യാചൽ ഭവൻ, ഭോപ്പാൽ-462004

Off.:-0755-2551395-2550815, 2558591

Fax.:-0755-2551225

des@mp.nic.in

des.mp-mospi@nic.i

des@nic.in

15.

മഹാരാഷ്ട്ര

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,   ഗവ:ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര, എട്ടാം നില, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ്, ഗവൺമെന്റ് കോളനി, ബാന്ദ്ര (ഈസ്റ്റ്), മുംബൈ - 400051

Off.:-022-22021614

Fax:-022-26559492,

director.des@hotmail.com

ni.des@hotmail.com 

dir.des@maharashtra.gov.in

16.

മണിപ്പൂർ

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,   ഗവ:ഓഫ്  മണിപ്പൂർ,ലാംഫെൽപട്ട്.പി.ഒ, ഇംഫാൽ - 795004

Off.:-                       2414419

Fax.:- 0385-2414419

des-manipur@nic.in

des.mn-mospi@nic.in

17.

മേഘാലയ

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,   ഗവ:ഓഫ്   മേഘാലയ, ലോവർ ലാച്ചുമിയർ, ഷില്ലോങ്ങ് - 793001

Off.:-0364-2227520 (Dir.)

Fax:-0364-2224943

ecostats_meg@nic.in

amarba_des@yahoo.com

18.

മിസോറം

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,   ഗവ:ഓഫ് മിസോറം, എൈസാൾ-796001

Off.:-0389-2314099, 2334094

Fax.2334095

desmizo@yahoo.co.in

des.mz-mospi@nic.in

19.

നാഗാലാന്റ്

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,   ഗവ:ഓഫ് നാഗാലാന്റ്, കോഹിമ - 797001

Off.:-0370-2290358

Fax.:-0370-2290592

des.ngl@gmail.com

desnglnss@gmail.com

ysovung@gmail.com

20.

ഒഡീഷ

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,  ഗവ:ഓഫ്  ഒഡീഷ, ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ്, നാലാം നില, ന്യൂ കാപ്പിറ്റൽ, ഭുവനേശ്വർ-751001

Off.:-0674-2391295

Fax.:-0674-2391897

des.or-mospi@nic.in

21.

പഞ്ചാബ്

ഇക്കണോമിക്  അഡ്വൈസർ, ഇക്കണോമിക് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ,  ഗവ:ഓഫ് പഞ്ചാബ്, എസ്.സി.ഒ, 35&36, സെക്ടർ 17-ഇ, ചണ്ഡീഗഡ് - 160017

0172-20705437 Off.

0172-2704540(E.A) Fax:-01722543233

despunjabchd@gmail.com

22.

രാജസ്ഥാൻ

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,  ഗവ:ഓഫ്  രാജസ്ഥാൻ, യോജന ഭവൻ, തിലക് മാർഗ്, സി-സ്കീം, ജയ്പൂർ - 302005

Off./Fax:-0141- 2222740, 2229756, 2228776, 2220341

dir.des@rajasthan.gov.in

des.rj-mospi@nic.in

23.

സിക്കിം

ഡയറക്ടർ ജനറൽ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, മോണിറ്ററിംഗ് & ഇവാലുവേഷൻ,  ഗവ:ഓഫ് സിക്കിം, ചർച്ച് റോഡ്, ഗാങ്ടോക്-737101

Off 03592-226125, 03592 -221546

des.sik-mospi@nic.in

24.

തമിഴ് നാട്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി/കമ്മീഷണർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, ബ്ലോക്ക് 2, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, നം.236, അന്നശാല, ടെയ്നാംപെറ്റ്, ചെന്നൈ-600006

044-24321052 (Off.)

Fax::-044-24341929

des.tn-mospi@nic.in

ecostat@nic.in

25.

തെലുങ്കാന

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,  ഗവ:ഓഫ്  തെലുങ്കാന, കൈറതാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്-500004

Ph.-040-23397037

dir.dests@telangana.gov.in

26.

തൃപുര

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,  ഗവ:ഓഫ് തൃപുര, ശങ്കർ ചുമുഹാനി, അഗർത്തല - 799001

Off./Fax:-0381-

2322261,2326371

destripura@redifmail.com

des.tr-mospi@nic.in

27.

ഉത്തർപ്രദേശ്

ഡയറക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിവിഷൻ,  ഗവ:ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ്, യോജന ഭവൻ-9, സരോജിനി നായിഡു മാർഗ്, ലക്ക്നൗ-226001

Off:.0522-2238969/ 2235269 / 2238947

Fax:-0522-2238965,

upesd@up.nic.in

des.up-mospi@nic.in

28.

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,  ഗവ:ഓഫ്  ഉത്തരാഖണ്ഡ്, 100/6, നേശ് വില്ല റോഡ്, ഡെറാഡൂൺ-248001

Off::- 0135-2655571

Tel/Fax:- 2655572

Fax:- 2712604

dirdesuk@gmail.com

des.uk-mospi@nic.in

29.

വെസ്റ്റ്

ബംഗാൾ

ഡയറക്ടർ, ബ്യൂറോ ഓഫ് അപ്ലെഡ് ഇക്കണോമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഗവ:ഓഫ് വെസ്റ്റ്  ബംഗാൾ, അഞ്ചാം നില (നോർത്ത് ബ്ളോക്ക്), ബ്ളോക്ക്-എച്ച്.സി, പ്ലോട്ട്-7, സെക്ടർ - 3, സാൾട്ട് ലേക്ക്, ബിദം നഗർ, കൊൽക്കട്ട-700106

Off.:-  033-22318457

Fax:-   033-22483032,

baeswb@yahoo.com

dirbaes@gmail.com

30.

ആന്റമാൻ & നിക്കോബാർ

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്,  ക്വാറി ഹിൽ,  ആന്റമാൻ & നിക്കോബാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പോർട്ട് ബ്ലയർ-744101

Tel/Fax:-03192-234181

Dir-  03192-200749

dires@and.nic.in

des.and-mospi@nic.in

31.

ചണ്ഡീഗഡ്

സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി (ഫിനാൻസ് കം ഡയറക്ടർ)  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ചണ്ഡീഗഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഡീലക്സ് ബിൽഡിംഗ്, റൂം നം.329-330, സെക്ടർ-9, ചണ്ഡീഗഡ്-160009

Off::-0172-5060226, 2740045

Fax.:-0172-2740070, 0172-2740045

statcell-chd@nic.in

32.

ദാദ്ര & നാഗർ ഹാവേലി

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ,(പ്ലാനിംഗ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്),   പ്ലാനിംഗ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ്,  അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ്  ദാദ്ര & നാഗർ ഹാവേലി, യു.റ്റി.സചിവാലയ, രണ്ടാം നില, സിൽവാസാ-396230

Off.:-0260-2642985

des.dnh-mospi@nic.in

ad-plan-dnh@nic.in

33.

ഡാമൻ & ഡ്യൂ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പ്ലാനിംഗ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ്, യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓഫ്  ഡാമൻ & ഡ്യൂ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, മോട്ടി ഡാമൻ, ഡാമൻ-396220

Off/Fax:- 0260-2230619

des.dd-mospi@nic.in

dps-daman-guj@nic.in

34.

ഡൽഹി

ഡയറക്ടർ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഗവ:ഓഫ് എൻ.സി.ടി.ഓഫ് ഡൽഹി, വികാസ്ഭവൻ -2, മൂന്നാം നില, ബി വിംഗ്, ബേലാ റോഡ്, മെറ്റ് കഫേ ഹൗസിനു സമീപം-110054

Off.:-23812841

Fax:-23812851

dires@nic.in

des.dl-mospi@nic.in

35.

ലക്ഷദ്വീപ്

ഡയറക്ടർ,(പ്ലാനിംഗ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്),  അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ്  യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓഫ്  ലക്ഷദ്വീപ്,   പ്ലാനിംഗ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, കവറത്തി ദ്വീപ് - 682555

Off.:-04896-262255/ 497

Fax.:-04896-262184, 262240, 263035

lak-adps@nic.in

des.lkp-mospi@nic.in

36.

പുതുച്ചേരി

ഡയറക്ടർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, പുതുച്ചേരി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നം.505, കാമരാജ്ശാല, ന്യൂ സാരം, പുതുച്ചേരി-605013

Off.:-(0413)2248816,

Di: 2248685

Fax.      0413-2246709

eands.pon@nic.in

dires.pon@nic.in

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON