ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ശ്രീ. ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ  ഐഎഎസ്

ശ്രീ. സജീവ് പി.പി. 

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ

Uncategorised

Designated Post

Name and Designation

Address

Contact Number

Charge Officer

Sri. Sajeevu.P.P

Additional Director (General)(i/c)

Directorate of Economics and Statistics, 5th Floor, Vikas Bhavan P.O,  Thiruvanthapuram 695033

 

 0471-2304711(O)

 9447115318(Mob)

Nodal Officer

Sri.  Shibukumar.D.S

Deputy Director(Computer)

0471-2303404

9447708675

 

 

PRICE BULLETIN 2022

January 2022

February 2022

March 2022

April 2022

May 2022

June 2022

July 2022

August 2022

September 2022

October 2022

November 2022

December 2022

 

December 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

Department Order 2022

 

Order Number

Date

Abstract

DES/2569/2022-EB3 08.06.2022 Promotion in the cadre of Fair copy superintendent
DES/457/2022-EB6 25.05.2022 Declaration of probation in the cadre of Additional District Officer/Statistical Officer/Scrutiny Officer/Senior Research Assistant
DES/21000/2019-EA3 26.05.2022 Promotion to the post of Statistical Assistant Grade II/Statistical Investigator Grade II through  cadre change from Office Attendant 
 DES/1223/2022-EB6 18.05.2022 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
DOR/1735/2020-EA2 06.05.2022 Termination order of Sri.Mujeeb.M, Statistical Investigator Grade 2, Taluk Statistical Office, Thrissur
 DES/1223/2022-EB6 26.04.2022 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
 DES/1470/2022-EB6  25.04.2022 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor (Computer)
 DES/1600/2022-EB6  19.04.2022 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
 DES/567/2022-EA1 23.04.2022 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Statistical Assistant Grade I/Statistical Investigator Grade I/Junior Statistical Inspector
 DES/222/2022-EB2  22.04.2022  Transfer and posting in the cadre of Research Assistant/ Statistical Inspector/Extension Officer (P&M)/Computer Supervisor
 DES/1458/2022-EB6 22.04.2022 Transfer and Posting in the cadre of Additional District Officer/Statistical Officer/Scrutiny Officer/Senior Research Assistant
 DES/1315/2022-EB6  08.04.2022 Notional Promotion in the cadre of Taluk Statistical Officer/Statistical Officer/Senior Supervisor(Computer)
DES/457/2022-EB6  26.03.2022 Declaration of probation in the cadre of Additional District Officer/Statistical Officer/Scrutiny Officer/Senior Research Assistant
DES/1223/2022-EB6  20.03.2022 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
DES/1177/2022-EA1 23.03.2022 Redeployment of JSI posts in PAU to district panchayats
DES/899/2022-EB6 07.03.2022 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
DES/378/2022-EB6 07.03.2022 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
DES/788/2022-EB6 07.03.2022 Declaration of probation in the cadre of Additional District Officer/Statistical Officer/Scrutiny Officer/Senior Research Assistant
DES/545/2021-EB1 03.03.2022 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Research Officer
DES/133/2022-EB3 28.02.2022 Transfer and Posting in the cadre of Driver 
DES/457/2022-EB6 22.02.2022 Declaration of probation in the cadre of Additional District Officer/Statistical Officer/Scrutiny Officer/Senior Research Assistant
DES/1606/2021-EB6 31.01.2022 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
DES/378/2022-EB6 31.01.2022 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
DES/1606/2021-EB6 01.02.2022 Transfer and Posting in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
DES/1794/2021-EB6 12.01.2022 Transfer and Posting in the cadre of Additional District Officer/Statistical Officer/Scrutiny Officer/Senior Research Assistant

November 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON