3.           ഭരണനിർവഹണം 

 

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്, അക്കൌണ്ടസ്, സ്റ്റോർ പർച്ചേയ്സ്, ബഡ്ജറ്റ്, തപ്പാൽ, ഫെയർ കോപ്പി സെക്ഷൻ എന്നിവ ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON