ബന്ധപ്പെടുക

 

ഡയറക്ടർ

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

വികാസ് ഭവൻ പി.ഓ, തിരുവനന്തപുരം

കേരളം 695033ഫോൺ നം  : +91- 471-2305318

ഫാക്സ് നം : +91- 471-2305317 

ഇമെയിൽ     dgdir[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in,  ecostatdir[at][gmail][dot]com

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON