വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

           

             2022

അപ്പീൽ അധികാരി, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻറ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, നോഡൽ ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ ചുമതല മാറ്റം

           

             2021

 

സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ ചുമതല മാറ്റം

 

2020

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻറ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ ചുമതല മാറ്റം

അപ്പിൽ അധികാരിയുടെ ചുമതല മാറ്റം

2019

അപ്പിൽ അധികാരിയുടെ ചുമതല മാറ്റം

2018

അപ്പിൽ അധികാരിയുടെ ചുമതല മാറ്റം

2015

അപ്പിൽ അധികാരിയുടെ ചുമതല മാറ്റം

2012

കേരളാ സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമം 2012

2005

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - ഇംഗ്ലീഷ്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - മലയാളം

 

തസ്തിക

പേരും ഉദ്യോഗപേരും

വിലാസം

ഫോൺ നമ്പർ

അപ്പലേറ്റ് ആഫീസർ

ശ്രീ.പി.ഡി.സന്തോഷ്‌കുമാർ

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (പ്രൈസ്)

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, അഞ്ചാം നില, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695033

0471-2305552

9446548820

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ

ശ്രീ.പ്രീത്.വി.എസ്  

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 

(ഇവാലുവേഷൻ)

0471-2303404

9447859326

അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ

 

 ശ്രീമതി. ഷീന. പി

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ 

(വാർഷിക വ്യാവസായിക സർവ്വെ)

 

0471-2303404

 

  

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ

ഫോൺ

മേൽവിലാസം

തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ.അനീഷ് കുമാർ ബി

0471 - 2533727

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്വേങ്ങൽ ബിൽഡിംഗ്കേശവദാസപുരംതിരുവനന്തപുരം-4  

9495912735

കൊല്ലം

  ശ്രീ വിജയ കുമാർ .വി 

0474 - 2793418

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്കൊല്ലംരണ്ടാം നിലസിവിൽ സ്റ്റേഷൻകൊല്ലം

9447102132

പത്തനംതിട്ട

ശ്രീമതി.പി.കെ.ശാലിനി

0473 - 2322748

ജില്ല ആഫീസ് പത്തനംതിട്ടമിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻനാലാം നിലപത്തനംതിട്ട,689645

9400442986

ആലപ്പുഴ

 ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലാം 

0477 - 2252312

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻആലപ്പുഴ, 688011

9995033136

കോട്ടയം

ശ്രീമതി.മേരി ജോർജ്

0481 - 2562073

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്കോട്ടയം,സെന്റ്.ആന്റണീസ് കോംപ്ലക്സ്,നാഗമ്പടംകോട്ടയം, 686001

9497818943

ഇടുക്കി

ശ്രീ. പി. കെ. അജിത് കുമാർ

0486 - 2222856

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്ഇടുക്കി, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, കയിലിമല പി.ഒ.,പൈനാവ് 685603

9495704062

എറണാകുളം

ശ്രീമതി.സിൻസിമോൾ ആന്റണി

0484 - 2422533

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്എറണാകുളം, പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്മൂന്നാം നിലസിവിൽ സ്റ്റേഷൻകാക്കനാട്, 682 030.

9497685505

തൃശ്ശൂർ

ശ്രീ.ഷോജൻ.എ.പി.

0487 - 2361339

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്തൃശ്ശൂർസിവിൽ സ്റ്റേഷൻഅയ്യന്തോൾതൃശ്ശൂർ, 680003

9446178785

പാലക്കാട്

   ശ്രീമതി സിനി കാസ്സിം 

0491 - 2505106

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്പാലക്കാട്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻപാലക്കാട്, 678001

9895559093

മലപ്പുറം

 ശ്രീമതി.ധന്യ.എ 

0483 - 2734939

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്മലപ്പുറംസിവിൽ സ്റ്റേഷൻബി 2 ബ്ലോക്ക്മലപ്പുറം, 676 505

9447626821

കോഴിക്കോട്

ശ്രീ.വി.രാജേഷ്

0495 - 2370343

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒകോഴിക്കോട്, 673020.

9446331010

വയനാട്

ശ്രീമതി.ഷീന.പി

0493 - 6202633

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്വയനാട്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻകൽപ്പറ്റ നോർത്ത്വയനാട്, 673122

9447890227

കണ്ണൂർ

 ശ്രീ.ഇ.വി.പ്രേമരാജൻ

0497 - 2700405

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്കണ്ണൂർഅഡീഷണൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,  ഒന്നാം നിലകണ്ണൂർ, 670002

9446043921

കാസർഗോഡ്

ശ്രീ. അഭിനേഷ്. എസ്. എസ്. 

04994 - 256474

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്കാസർഗോഡ്ഡി.പി.സി.സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സ്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻവിദ്യാനഗർ.പി.ഒകാസർഗോഡ്, 671123

9037113317

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON